بین مشكلات پسته و فروش آن در درون همبستگی وجود دارد.
كاهش مشكلات تولید پسته می توان سبب افزایش فروش پسته در داخـل كشور شود.
بین مشكلات تولید پسته میزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.
كاهش مشكلات تولید پسته می تواند سبب افزایش صادرات پسته گردد.

انجام پایان نامه

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت
تعاریف:
تعریف متغیرهای مورد بررسی: تولید پسته : این بخش حاوی باغداری پرورش پسته وشیوه باروری وچیدن آن می باشد كه بعد از پارت باغداری و باغ حاوی شستشوی پسته وپوست كندن آن تفت وآماده سازی برای فروش وارائه به بازارداخلی وخارجی می باشد. توزیع داخلی (در اینجا بازار درون كشور مد نظر می باشد) توزیع خارجی (كه حاوی بازارهای خارج از كشورمی باشد كه پسته ایران به آن كشورها صادر می شده می شود.
طرح تحقیق:
با توجه به اینكه وضعیت پسته ایران تا بحال به صورت تمام صنعتی واتوماتیك نبوده است و نیز اكنون ما با تكنولوژیهای جدید ومتد مدرن روز كار نمی كنیم در نتیجه نمی توانیم كارخانه یا سری خاصی را برای پژوهش تعیین كنیم در نتیجه باتذکر به اینكه جامعه آماری ما تمام صنعت پسته ایران اعم از باغات كارخانجات می باشد ونیز با توجه به گستردگی در همه كشور ما تحقیق را در ابتدا بصورت كتابی جهت (پیشینه ی تحقیق) ودر ادامه بصورت مصاحبه ای ادامه خواهیم داد.

وسائل ها و روش گردآوری داده ها:
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت میدانی بوده است اما در ابتدا برای جمع آوری اطلاعات محیطی تاریخی ازروش كتابخانه ای مصرف شده وپس جهت كسب اطلاعات بیشتر وتجزیه وتحلیل مطالب از وسائل مصاحبه مصرف کرده ایم.

تاریخچه پسته
۱- مبدا درختان پسته
به لحاظ اهمیت ی كه اندامهای مختلف گونه های زیاد درختان پسته از نظر خوراكی طبی صنعتی داشته، به این معنی كه آدم از میوه پوسته هسته و همچنین برگ وساقه و ریشه صمغ آنها مصرف می برده از قدیم الایام به شناختن آنها متمایل بوده است.
در این مبحث، تاریخچه گونه های مختلف پسته منظور نظر نیست، بلكه فقط تاریخچه درختان پسته معمولی، كه مغز میوه آن مصرف خوراكی دارد، مورد توجه قرار گرفته است.
مغز پسته به عنوان یكی از خوراكیهای مطبوع مفید ونیرو بخش از زمانهای دور مورد مصرف آدم قررا گرفته، و بعدها درتركیب بعضی خوراكیها وارد شده است. علاوه بـر این رنگ سبز ویژه پسته زینت بخش انواع ی از شیرینی خوراكیهای گرم و سرد بوده است.
خاصیتهای (گیاه بهبود ی) و طبی اندامهای مختلف درخت پسته به ویژه میوه آن مورد توجه حكمای قدیم بوده در نوشته های آنان مغز پسته جهت تقویت عمومی بدن تجویز شده و در تركیبات دارویی و بهبود ی به عنوان یك ماده مولید خون و محرك نیروهای فعال بدن معرفی شده است.
محمد بن جریر طبری (قرن سوم ه ق) مبدا پیدایش پسته را همزمان با استقرار حضرت آدم در كره زمین نقل كرده ونوشتهاست: (گویند میوه هایی كه خداوند عزوجل هبوط به آدم داد سی جور بود: ده میوه پوست دار و ده میوه هسته دار و ده بی پوسته بی هسته بود، پوست دار: گردو بادام پسته فندق وخشاش بلوط و شاه بلوط و انار موز زالزالك و كندر بود. میوهن های بی هسته: سیب بود گلابی و انگور توت انجیر اترج شاه توت و بالنگ وخیار وخربزه).
مسعودی، جهان گرد مورخ مسمان، نیز در سال ۳۲۲ ه ق در مروج الذهب و معادن الجواهر پسته را ره آورد حضرت آدم از بهشت دانسته و نوشته است: (چون آدم از بهشت برون شد مشتی گندم سی شاخه از درختان بهشت همراه داشت كه از آن عبارت ده میوه پوست دار بود: بادام فندق و پسته…)
را اسطوره های ایرانی نیز روایاتی از چگونگی پرورش درختان میوه نقل شده است. به روایت مندرج در كتاب نوروزنامـه (منسوب به حكیم عمر خیام) كیومرث اولین كسی بود كه نهال درختان میوه را در بوستان كاشت. ولی منهاج سراج تاریخنگار ایرانی، مالک كتاب طبقات ناصری، می گوید: زوبن طهماسب- كه به روایتی همان سام نریمان بود- درختان بسیار و میوه های هر جنس از كوهها بیاورد و سپر ناراحتی كشت. در تورات نیز از پسته سخن به میان آمده (در باب ۴۳ از سفر پیدایش)، گفته شده است كه یعقوب (ع) وقت اعزام فرزندانش به دربار حكمران مصر، یوسف (ع)، توصیه می كند كه از محصولات سرزمین (فلسطین) به عنوان ارمغان جهت ش ببرند. در زمره این تحف از عبارت به عسل كتیرا و پسته اشاره شده است. لفظ پسته كه در تورات آمده بدون هیچ تردیدی اشاره به میوه درخت دیگری از خانواده درختان پسته به نام (بان) است كه به لحاظ شباهت میوه آن به پسته، سریانیها آنرا بستقی می گفته اند. (جرجانی، ذخیره خوارزمشاهی، كتاب ۳، بخش ۲، ص ۷۲، توضیح بیشتر در همین بخش، ذیل عنوان (ریشه یابی واژه پسته) آمده است). در منابع یونانی نیز آنجا كه از پسته سرزمین شام یاد شده، اشاره به میوه درخت بان است. جالینوس دیسقوریدوس خواص وخصوصیات آن را شرح داده اند. ابن بیطار (قرن ۷ ه) از قول دیسقوریدوس نوشته است كه محصول پسته درختان در شام شبیه چلغوزه (میوه درخت صنوبر) است (ابن بیطار، الکامل المفردات الادویه، الجز الثانی، ص ۱۶۲، نیز ر.ك. بخش سوم، آشنایی با خواص … پسته) درخت بان، بناست همان درختی است كه انواع ش در لسان عربی با نامـه ای بطم حبه الخضرا بان غیره یاد شده و در زبان فارسی بان، بن، ون، سقز خنجوك و غیره در تركی چاتلانقوش نامیده شده است. وجوه تسمیه این درختان بر حسب شكل میوه (شبیه عدس یا نخود یا پسته كوچك) نیز بر حسب نوع ضمغی كه از آنها استحصال می شود فرق می كند. دامنه رویش این نوع درختان عمدتا در سرزمین ایران (در ناحیه كردستان) در دامنه های زاگرس است كه در جانب غرب تا سواحل مدیترانه گسترش پیدا می كند. این توضیح بدان جهت ضرورت دارد كه تاكیدی بر وجود نداشتن درختان پسته خودرو ( از نوع پسته معمولی) در سرزمین فلسطین شده باشد همچنین تاییدی بر وجود درختان بطم و حبه الخضراء به صورت خودرو و در آن نواحی از قدیم الایام تا عصر جانم به حساب آید. در منابع غربی نیز بعضا به این واقعیت كه درختان پسته معمولی در سرزمین فلسطین وجود نداشته توجه شده است. در برخی از این منابع گفته شده: عقیده عمومی بر این است كه پسته ای كه حضرت یعقوب (ع) از آن نام برده همان است كه اعراب به آن بطم می گویند. درخت بطم از درختان بومی آسیا صغیر است. این درخت مقارن سالهای نخستین تولید حضرت عیسی (ع) به سواحل مدیترانه ای اروپا منتقل شده است. از درخت بطم تئوفراستوس (Theophrastus) (در منابع اسلامی تاوفر سطس ۳۷۲ تا ۲۸۸ ق م) پلینی ( در ماخذ اسلامی بلیناس ۳۳ تا ۷۹ م) جالینوس (۱۲۹ تا ۱۹۹ م) به عنوان یكی از درختان بومی سوریه یاد كرده اند. با وجود این برخی از نویسندگان غربی در نوشته های خویش كوشش دارند كه لفظ پسته مندرج در ترجمه های تورات را همان پسته معمولی توجیه كنند اصرار می ورزند كه منظور یعقوب همان پسته معمولی بوده است. برخی از نویسندگان غربی پا را فراتر گذاشته وافسانه ای نیز بریا پیشینه پسته آورده اند تا جنبه اسطوره ای پسته را آب تاب بیشتری بدهند. آنها می گویند كه ملكه سبا (بلقیس) پسته را به عنوان خوراكی بسیار مطبوع استفاده می كرد، از این میوه نادر- كه از سرزمین آشور جهت ش ارمغان می آوردند- ومهمانانش تناول می كردند (شكل ۱) این نوشته ها جنبه تبلیغات تجارتی دارد كه عموما جهت بازاریابی پسته در امریكا اروپا تبلیغ می شود، بناجهت ن اساسی برای این گونه مطالب وجود ندارد.

اظهار نظر متاخران درمورد منبع درختان پسته
درباره مبدا اصلی درختان پسته در منابع متاخر اظهار نظرهای مفرق ی شده است در این منابع سرزمینهای بسیاری به عنوان رویشگاه اصلی اولین درختان پسته معرفی می گردد در برخی از این منابع از سرزمینهایی با اسامی آسیای مركزی، خاورمیانه، خاور نزدیك، به عنوان مبدا اولیه درختان پسته یاد می شود، در حالی كه از یك چند سرزمین به عنوان خاستگاه اولیه درختان پسته نام برده می شود، از عبارت نام ایران، افغانستان، تركستان، آسیای صغیر سوریه (شام) وفلسطین ذكر می گردد. پاره ای هم سواحل مدیترانه وبه ویژه كرانه های شرقی این دریا را مبدا نخستین درختان پسته معرفی كرده اند. به طور كلی سرزمینهای فوق در قاره آسیا ودر فاصله بین كرانه رود جیحون (در شرق) تا سواحل دریای مدیترانه (در غرب) به مسافت حدود ۶۰۰۰ كیلومتر قرار گرفته بین ۳۲ تا ۴۰ درجه عرض شمالی واقع شده است. در اینجا بدوا به پاره ای از نظریه های فوق اشاره می شود وپس نتایجی درمورد مبدا اولیه درختان به دست داده می شود:
– كارادووو (پژوهشگران فرانسوی) می گوید پسته بومی ایران عربستان و سوریه است.
– در دایره المعارفها نظریات مختلفی ابراز شده: در دایره المعارف بریتانیكا پسته بومی ایران معرفی شده است. در دایره المعارف امریكانا از آسیای غربی، در لاروس از آُسیای صغیر، در دایره المعارف فارسی خاورمیانه نواحی مدیترانه، در المنجد از تركستان، به عنوان منشا درخت پسته یاد شده است.
– نویسندگان ایرانی نیز در باب مبدا پسته اظهار نظرهای مفرق ی دارند. برخی سابقه پسته را در ایران چهار هزار سال دانسته. برخی موطن اصلی آن را حدود افغانستان و ایران و تركیه می دانند، و بعضی انتقال آن را (از كشورهای آسیایی مزبور) به اروپا مقارن تولد مسیح دانسته اند. عده ای سابقه پسته را در ایران پنجهزار سال و در قزوین ۱۶۰۰ سال، در اردكان ۳۰۰ سال نوشته اند، و می گویند در ۱۲۰۰ سال قبل پسته از ایران بوسیله اعراب به ایتالیا برده شده است.