درب ضد سرقت ترک


ابعاد درب ضد سرقت دو نوع تقسیم بندی می شود که سازندگان ساختمان باید قبل از تهیه فریم انتظار به آن توجه کنند. مسئله دیگر قطر لقار دیوار جهت نصب درب ضد سرقت است . عرض طول ابعاد درب ضد سرقت استاندارد ۱۰۷ در ۲۱۳ است . فاصله ۱۰۷ داخل به داخل فریم انتظار بعد از نصب ساب فریم فلزی است . ساب فریم می تواند از قوطی ۳۰ در ۴۰ یا هر نوع فلز دیگری باشد. طول ابعاد درب ضد سرقت ۲۱۳ سانتی متر به این معنا است که از کف تمام شده تا زیر نعل درگاه نبایستی بیشتر از ۲۱۳ سانتی متر باشد. محدودیت طول نیز به این خاطر است که ابعاد درب ضد سرقت باید متناسب با طول ورق های فلزی فولاد مبارکه اصفهان باشد این محدودیت ۲۱۳ سانتی متر بدلیل این نکته است . ولی بعضی از ساختمان سازان تمایل دارند که ابعاد درب ضد سرقت سفارشی مصرف کنند که منظور از سفارشی بودن ابعاد درب ضد سرقت خارج از اعدادی است که در بالا بیان شد. ولی عرض ابعاد درب ضد سرقت نباید از ۱۲۰ سانتی متر بیشتر باشد برای ابعاد بیشتر از ۱۲۰ سانتی متر میتوان از درب های ضد سرقت یک نیم لنگه و دو لنگه مصرف نمود. ابعاد درب ضد سرقت جهت درب های دو لنگه نهایتا می تواند ۲ متر باشد بیشتر از این عرض امنیت درب ضد سرقت را زیر سوال می برد. اندازه ی درب ضد سرقتتاثیر خاصی بر شرایط نصب ندارد اگرچه نصب و حمل درب های ضد سرقت دو لنگه بسیار زیاد سخت تر تک لنگه است و نصب این نوع درب ها نیازمند استفاده از نصب های مجرب است که شرکـت درسام از این ویژگی برخوردار است. هزینه اضافه هم جهت درب های ضد سرقت سفارشی دریافت می شود که این هزینه برای عرض درب های ضد سرقت بیشتر از ۱۱۰سانتی متر است .

در زیر به معین ات فنی و ابعاد در ضد سرقت درب ضد سرقت درسام خواهیم پرداخت. این ابعاد جهت تمام سازندگانی که تمایل دارند درب ضد سرقتی که با خط تولید ترکیه ای ساخته می شود را دارا باشد صدق می نماید .

ابعاد در ضد سرقت استاندارد درسام


ابعاد در ضد سرقت جهت درب های با روکوب عرض درب ۱۰۷ در ۲۱۲ است . داخل به داخل فریم انتظار باید ۱۰۹ در ۲۱۳ سانتی متر باشد تا جوش دادن درب ضد سرقت به راحتی انجام شود.

ابعاد در ضد سرقت برای درب های بدون روکوب عرض درب پرواز به پرواز ۱۱۰ در ۲۱۳ است . داخل به داخل فریم انتظار می بایست ۱۰۷ در ۲۱۲ باشد.

درروش دوم ابعاد درب خیلی تر استاندارد مجموعه است جهت عرض های وسیع تر مبلغی جز بیشتر شدن قیمت در نظر گرفته شد است.

لقاز هم می بایست هجده ۱۸ سانتی متر باشد. در این حال نیاز به چهارچوب کشویی ناست . ولی جهت ساختمان سازانی که تولرانس ضخامتی در قطر چهارچوب خود دارند می توان از چهارچوب کشویی مصرف کرد که این نوع چهارچوب هم میزان ی جز اضافه بهای تولید به دلیل پیچیده تر بودن تهیه چهارچوب فلز هستند .

ولی این ابعاد در ایران رایج است در کشور های خارجی این اعداد مورد توجه قرار نمی گیرد. همان گونه که گفتیم در کشور های خارجی استاندارد دقیق ابعادی وجود ندارد که بتوان سازندگان ساختمان را به آنها ارجاع داد.

اما می بایست بیان کنیم که برای ابعاد در ضد سرقت در عرض محدودیت وجود دارد و از زیر ۸۵ سانتی متر نمی تواند درب تولید کرد این فقط به خاطر این است که کانال کشی خاصی در داخل لنگه درب برای ریل گذاری قفل های ترکیه ای صورت می گیرد همین علت پیشگیری می نماید از تولید عرض کمتر از ۸۵ سانتی متر.

ابعاد درب ضد سرقت ترک

سازندگان قبل از دیوارچینی در صورت تمایل جهت مصرف از درب ضد سرقت باید بدانند که چه استانداردهایی را جهت ابعاد درب ضد سرقت ترک می بایست رعایت بکنند. جهت بررس ابعاد درب ضد سرقت ترک بایستی چن فاکتور در نظر گرفته شود. فاکتورهای زیر زیاد مهم است :

قطر لقاز دیوار که بایستی ۱۸ سانتی متر باشد و در صدرتی که این لقاز بیشتر باشد پشت درب هم باد با دیوار نمی شود و ظاهر زیبا یی ایجاد نمی نماید . اما جهت لقاز های متنوع می توانیم از چهارچوب فلزی کشویی استفاده کنیم که تعرفه اضافه بهای این نوع چهارچوب می بایست مد نظر قرار بگیرد.
عرض فریم انتظار نیز بسیار زیاد مهم است برای ابعاد درب ضد سرقت ترک استاندارد نیاز به فضای ۱۰۷ سانتی متر برای درب ضد سرقت ترک بدون روکوب داریم و جهت روکوب دار این عدد می تواند ۱۰۷ سانتی متر باشد. جهت ابعاد غیر استاندارد نیز می تواند عرض ابعاد درب ضد سرقت ترک جهت بدون روکوب ۱۱۷ سانتی متر باشد و برای روکوب دار هم ۱۱۷ سانتر مد مدنظر قرار گیرد. این عدد در واقع باید داخل فریم انتظار باشد سنگ به سنگ و گچ به گچ هم همین عدد باید رعایت شود و تمام بایستی هم باد یکدیگر باشند.

طول فریم انتظار نیز فاکتور مهمی است . که این عدد بعد از کف سازی نصب ساب فریم نباید بیشتر از ۲۱۳ سانتی متر باشد و در صورت طول بیشتر می توان در قیمت بالای درب کتیبه فلزی با ساختار شیشه سکوریت استفاده کرد.

برای درب های ضد سرقت یک نیم لنگه عرض تا ۱۵۰ سانتی متر است ابعاد درب ضد سرقت ترک دو لنگه برای عرض می بایست ۲۰۰ سانتی متر در نظر گرفته شود. اما می بایست بیان شود که امنیت درب های ضد سرقت بیشتر از تک لنگه کاهش پیدا می نماید و سازندگان این نکته را باید در دیوارچینی در نظر بگیرند.